TENNINGOSEI

This exhibition will show collaboration of Mai Miyake's hanging scroll and works by 5 ceramics artists.

Data: 2017.05.12 - 2017.05.18
Venue: t.gallery

COLLABORATION ARTISTS:
Eiji Uematsu,
Koichi Uchida
Keigo Kamide,
Shinobu Kawase
Shiro Shimizu

Photo: Satoshi Shigeta