Youki no kizahashi

Author: Hikaru Okuizumi
Book Design: Kumi Suzuki
Illustration: Mai Miyake

Publisher: Chuokoron Shinsha
Release : 2018.02.10